Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby
podľa čl. 13 Nariadenia GDPR

Spracovateľská činnosť: Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Prevádzkovateľ

Spracúvanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ Garwan Consulting s. r. o. so sídlom na Palackého 4, 811 02 Bratislava, IČO: 44 006 101. Zástupca prevádzkovateľa nebol určený.

Účel spracúvania osobných údajov, dotknuté osoby a povinnosť dotknutej osoby poskytnúť údaje prevádzkovateľovi

Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie. Dotknuté osoby nie sú povinné poskytnúť prevádzkovateľovi svoje osobné údaje; v takomto prípade ale nebude možné naplniť účel spracúvania. Účelom spracúvania osobných údajov je tiež vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie pre prípad opätovného oslovenia uchádzačov s ponukou práce zo strany prevádzkovateľa.

Zoznam spracúvaných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, kontaktné údaje, údaje o vzdelaní a praxi uchádzača.

Poskytovanie spracúvaných údajov, spracúvanie prostredníctvom sprostredkovateľa

Prevádzkovateľ neposkytuje spracúvané osobné údaje.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa Cloud-IT s.r.o., ktorý prevádzkuje informačný systém RECRU.
Prevádzkovateľ nezverejňuje spracúvané údaje.

Lehota na výmaz osobných údajov

Osobné údaje spracúvame: (a) po dobu trvania výberového procesu, teda kým nie je s dotknutou osobou uzatvorená pracovná zmluva (alebo obdobná zmluva), alebo jedna strana neoznámi druhej, že už nemá záujem o jej uzatvorenie; (b) po dobu 3 rokov od skončenia výberového konania v prípade dotknutých osôb, s ktorými nebola uzatvorená pracovná zmluva (alebo obdobná zmluva).

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.

Dohľad a dozor nad ochranou osobných údajov

Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov nebola vymenovaná.
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov.
Dotknutá osoba je oprávnená:

  • odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov,
  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
  • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
  • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné uplatniť, pretože popisovaná činnosť spracúvania neobsahuje automatizované rozhodovanie.
Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému prevádzkovateľovi nie je možné uplatniť, pretože prevádzkovateľ nespracúva príslušné údaje automatizovane.. Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, je bezpredmetné, pretože prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané od dotknutej osoby.

Otázky, podnety a kroky súvisiace s uplatňovaním práv týkajúcich sa spracúvania osobných údajov je možné uskutočniť prostredníctvom e-mailu na adresu: info@garwan.sk.

Bohužial, naša stránka nefunguje správne v archaických prehliadačoch. Pre korektné zobrazenie obsahu si prosím stiahnite moderný prehliadač, ako Chrome alebo
Warning: Use of undefined constant footer_archaicke_prehliadace_04 - assumed 'footer_archaicke_prehliadace_04' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/c/f/cfc61f6e-d03f-494f-8a6c-ce167d43f73b/garwan.com/web/tpl/global/footer.php on line 122
footer_archaicke_prehliadace_04
.